คุณสมชาย
 
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
แก้ไขรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ E-Mail

สถานที่ท่องเที่ยว น้...

จำนวนผู้เข้าชม


แผนการดำเนินงาน

บทนำแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 25663
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสาคร ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนว ทางการพัฒนาโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปีตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสาคร โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสาคร และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสาคร จึงได้จัดท า แผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563 ตามรูปแบบที่ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสาครขึ้น และเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสาน บูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนด าเนินงาน เพื่อให้การติดตามและ ประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
  เปิดอ่านไฟล์
โดย :  น.ส.มัลลิษา ดอเล๊าะ   วัน เดือน ปี : 10 มิ.ย. 2563

หัวข้อข่าวอื่น ๆ

 
 
ûͧǹͧ к͡ҧἹлԹš§ҳ : ûͧͧ ӹѡҹСâŢâͧҪ (ʢ.) þѲҪ зǧҴ ѭաҧ
ѺѧԴ繻ЪҪ ӹѡҹѴӹѡ¡Ѱ . (ӹѡҹС͡) ӹѡҹ .. - ӹѡҹСûͧѹлҺ÷بԵ觪ҵ þҡ ԡâŵӺͧ, ŷ, šäҤ кҸóٻ, ɰԨ
ǨҡԹѰ ӹѡҹͧعʹѺʹعҧآҾ (.) ҢŵŢѾ ªǴáԨҡҹŢͧ˹ͧ ɳ - Thailand Post ɳ
      หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
      โทรศัพท์/โทรสาร 073-561141
      e-mail : 6960703.sk@gmail.com