คุณสมชาย
 
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
แก้ไขรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ E-Mail

สถานที่ท่องเที่ยว น้...

จำนวนผู้เข้าชม


ผลการปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสาคร เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล ศรีสาคร ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสาคร ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส อ าเภอศรีสาคร และแผนชุมชน ต าบลศรีสาคร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสาคร มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 2) พันธกิจ ประกอบด้วย พันธกิจที่ ๑ พัฒนาต าบลให้น่าอยู่โดยจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเพียงพอต่อ ค ว า ม ต้ อง ก า ร ของ ประชาชน พันธกิจที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุขให้เท่าทันกลุ่มประเทศอาเซียน พันธกิจที่ ๓ การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน พันธกิจที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พันธกิจที่ ๖ อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น พันธกิจที่ 7 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วน ร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสในการบริหารงานของ อบต. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 10 3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายที่ 1 ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาและครอบคลุมทุกพื้นที่ จุดมุ่งหมายที่ 2 คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จุดมุ่งหมายที่ 3 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ชุมชนเข้มแข็ง และเชื่อมั่นในอ านาจรัฐ จุดมุ่งหมายที่ 4 การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการส่งเสริมอย่างทั่วถึง จุดมุ่งหมายที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี จุดมุ่งหมายที่ 6 ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนยึดหลักและวิถีชีวิตบนพื้นฐานความหลากหลาย ของ ประเพณีและวัฒนธรรม จุดมุ่งหมายที่ 7 องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 4) วิสัยทัศน์ ?เศรษฐกิจดี คมนาคมสะดวก ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี?
  เปิดอ่านไฟล์
โดย :  น.ส.มัลลิษา ดอเล๊าะ   วัน เดือน ปี : 9 มิ.ย. 2563

หัวข้อข่าวอื่น ๆ

 
 
ûͧǹͧ к͡ҧἹлԹš§ҳ : ûͧͧ ӹѡҹСâŢâͧҪ (ʢ.) þѲҪ зǧҴ ѭաҧ
ѺѧԴ繻ЪҪ ӹѡҹѴӹѡ¡Ѱ . (ӹѡҹС͡) ӹѡҹ .. - ӹѡҹСûͧѹлҺ÷بԵ觪ҵ þҡ ԡâŵӺͧ, ŷ, šäҤ кҸóٻ, ɰԨ
ǨҡԹѰ ӹѡҹͧعʹѺʹعҧآҾ (.) ҢŵŢѾ ªǴáԨҡҹŢͧ˹ͧ ɳ - Thailand Post ɳ
      หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
      โทรศัพท์/โทรสาร 073-561141
      e-mail : 6960703.sk@gmail.com