คุณสมชาย
 
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
แก้ไขรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ E-Mail

สถานที่ท่องเที่ยว น้...

จำนวนผู้เข้าชม


บทบาทหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ( ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง  ฉบับที่  5   พ.ศ.  2546 )

มาตรา  67

1. จัดให้มี และบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนาธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8. บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมการ

มาตรา  68

1. ให้มีการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร
2. ให้มีน้ำ และบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3. ให้มี และบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
4. ให้มี และบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการณ์สหกรณ์
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
7. บำรุง และส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8. การคุ่มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
10 ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12. การท่องเที่ยว
13. การผังเมือง

 
ûͧǹͧ к͡ҧἹлԹš§ҳ : ûͧͧ ӹѡҹСâŢâͧҪ (ʢ.) þѲҪ зǧҴ ѭաҧ
ѺѧԴ繻ЪҪ ӹѡҹѴӹѡ¡Ѱ . (ӹѡҹС͡) ӹѡҹ .. - ӹѡҹСûͧѹлҺ÷بԵ觪ҵ þҡ ԡâŵӺͧ, ŷ, šäҤ кҸóٻ, ɰԨ
ǨҡԹѰ ӹѡҹͧعʹѺʹعҧآҾ (.) ҢŵŢѾ ªǴáԨҡҹŢͧ˹ͧ ɳ - Thailand Post ɳ
      หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
      โทรศัพท์/โทรสาร 073-561141
      e-mail : 6960703.sk@gmail.com