คุณสมชาย
 
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
แก้ไขรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ E-Mail

สถานที่ท่องเที่ยว น้...

จำนวนผู้เข้าชม


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ตําบลศรีสาคร เป็นตําบลหนึ่งใน 6 ตําบล ของอําเภอศรีสาคร มีพื้นที่ทั้งหมด 143,583 ไร่ หรือ 194.47 ตารางเมตร มีอาณาเขตติดต่อ คือ ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลกาหลงและอําเภอรือเสาะ,ทางทิศใต้ ติดต่อกับ อําเภอจะแนะ,ทางทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลซากอ และทางทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอบังนังสตา สภาพทั่วไปทาง ภูมิศาสตร์ ร้อยละ 80 เป็นที่ราบเชิงเขา และมีภูเขา ร้อยละ 20 เป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม มีลักษณะทางภูมิอากาศ แบบร้อนชื้น มีดู 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมและฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือน มกราคม มีประชากรทั้งหมด 10,246 คน และมีจํานวนครัวเรือน 2,786 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 5,232 คน หญิง 5,014 คน ร้อยละ 99 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 1 นับถือศาสนาพุทธ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทางการเกษตร ทําสวนยางพารา ทําสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์และค้าขาย ตลอดจนรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างกรีดยางพารา เป็นต้น มีพืชเศรษฐกิจได้แก่ ลองกอง,ยางพารา,ทุเรียน,เงาะ,และมังคุด ส่วนสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โค,วัว,ควาย,แพะ,ไก่ และเป็ด ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 32,000 บาท ในตําบลศรีสาครมีฝ่ายปกครองคือกํานันตําบลศรีสาครและมี ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นําหมู่บ้านของทุกหมู่บ้านรับผิดชอบดูแลทุกข์สุขของประชาชนและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคอยดูแล พัฒนาตําบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ได้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลศรีสาคร ซึ่งเป็นองค์การบริหาร ส่วนตําบลขนาดกลาง มีบุคลากรทั้งหมด จํานวน 39 คน แยกเป็นพนักงานส่วนตําบล 19 คน พนักงานจ้างตาม ภารกิจ 16 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 4 คน ดังนี้ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>
 
ûͧǹͧ к͡ҧἹлԹš§ҳ : ûͧͧ ӹѡҹСâŢâͧҪ (ʢ.) þѲҪ зǧҴ ѭաҧ
ѺѧԴ繻ЪҪ ӹѡҹѴӹѡ¡Ѱ . (ӹѡҹС͡) ӹѡҹ .. - ӹѡҹСûͧѹлҺ÷بԵ觪ҵ þҡ ԡâŵӺͧ, ŷ, šäҤ кҸóٻ, ɰԨ
ǨҡԹѰ ӹѡҹͧعʹѺʹعҧآҾ (.) ҢŵŢѾ ªǴáԨҡҹŢͧ˹ͧ ɳ - Thailand Post ɳ
      หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
      โทรศัพท์/โทรสาร 073-561141
      e-mail : 6960703.sk@gmail.com